Tony Prisk

Tony Prisk, trumpet, Philadelphia Orchestra